Trening-Regaty

PUCHAR WTR

24-25 września 2022 r.

Zawiadomienie


1. Regaty odbędą się w dniach  24-25.09.2022 r. na Zalewie Zegrzyńskim.


2. Organizatorem Regat jest WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO REGATOWE


3. Miejsce regat – WTW MARINA,  Zegrze


4. Regaty rozegrane będą w klasach: T, T2, Tango zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem.


5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia.


6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu.


7. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów.

8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy.


9. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 24.09.2022 r. od godz. 9:30 do godz. 10:00.


10. Wpisowe do regat w wysokości 100,00 zł od jachtu i 20,00 zł  od osoby.


11. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 24.09.2022 r. o godz. 10:30, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Zakończenie imprezy planowane jest 25.09.2022r. około godz. 16:00.

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO REGATOWE

 

Instrukcja Żeglugi

PRZEPISY

Regaty rozegrane będą zgodnie z MPRŻ 2021-2024, Przepisami Klasowymi i Pomiarowymi jachtów startujących, Zawiadomieniem o regatach oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi.

  KLASY:

Regaty zostaną rozegrane w Klasach T2 i Tango. Warunkiem jest start minimum 3 jachtów w klasie.

  ZGŁOSZENIA

W dniu 24.09.2022r. w godzinach  9:30 – 10:30 w biurze regat.

  KOMUNIKATY

Komunikaty dla zawodników wywieszane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej.

  ZMIANY W INSTRUKCJ ŻEGLUGI

Podane będą najpóźniej na 30 min. przed startem do wyścigu, którego dotyczą.

  PROGRAM REGAT

Planowane jest przeprowadzenie 6 wyścigów. Start do I wyścigu planowany jest ok. godz. 11:30 

  TRASA

Opis tras, startu i mety oraz szkic trasy zostanie podany na odprawie sterników.

  SYGNAŁY

Podział na grupy startowe, kolejność startów oraz flagi sygnałów ostrzeżenia podane zostaną na odprawie sterników oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń KR.

  START

Starty do wyścigów odbywać się będą w systemie 5 minutowym (przepis 26). Jachty dla których sygnał ostrzeżenia nie jest podniesiony mają obowiązek opuścić pole startowe oraz nie przeszkadzać jachtom przygotowującym się do startu.

 META

Jachty, które ukończą mają obowiązek opuścić strefę linii mety i nie przeszkadzać jachtom będącym w wyścigu. Jacht, który więcej niż jeden raz przekroczy linię mety zaliczone będzie miał miejsce zgodne z ostatnim przejściem mety.

 OGRANICZENIE CZASU

Jeżeli czas pierwszego jachtu w klasie nie przekracza 30 minut przyjmuje się ograniczenie czasu 15 minut.  Jeżeli czas pierwszego jachtu przekroczy 30 minut przyjmuje się limit czasu 20 minut.

W wyścigu długodystansowym limit czasu może zostać wydłużony.

 PROTESTY

Czas składania protestów zostaje zamknięty po upływie 30 minut od zamknięcia linii mety w ostatnim wyścigu. Zestawienie protestów podane będzie na tablicy ogłoszeń KR bezpośrednio po zakończeniu czasu składania protestów. Każdy zawodnik ma obowiązek sprawdzenia czy nie jest stroną lub świadkiem w postępowaniu protestowym.

 PUNKTACJA

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu. Przy rozegraniu 4 wyścigów wynik najgorszy będzie odrzucony.

 UCZESTNICTWO W WYŚCIGU

Jacht, który wycofa się z wyścigu lub nie będzie startował w wyścigach kolejnych powinien powiadomić o tym Komisję Regatową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność, oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku w celu promocji regat, oraz uzyskania materiałów reklamowych(np. kalendarz). Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jacht lub zawodnika wynikające z udziału w regatach.

Sędzia Główny