PUCHAR KLASY TANGO

MEMORIAŁ WITKA WASILEWSKIEGO

17-18 września 2022 r.

Zawiadomienie


1. Regaty odbędą się w dniach  17-18.09.2022 r. na Zalewie Zegrzyńskim.


2. Organizatorem Regat jest STOWARZYSZENIE KLASY TANGO


3. Miejsce regat – WTW MARINA, Zegrze.


4. Regaty rozegrane będą w klasach: T, T2, Tango zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem.


5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia.


6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu.


7. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów w tym jeden wyścig długodystansowy- Memoriał Witka Wasilewskiego.

8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy.


9. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 17.09.2022 r. od godz. 9:30 do godz. 10:00.


10. Wpisowe do regat w wysokości 100,00 zł od jachtu i 20,00zł od osoby


11. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 17.09.2022 r. o godz. 10:30, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Zakończenie imprezy planowane jest około godz. 16:00.

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

STOWARZYSZENIE KLASY TANGO

Instrukcja Żeglugi

  PRZEPISY

Obowiązywać będą przepisy MPRŻ 2021-2024, Przepisy Klasowe i Pomiarowe jachtów startujących, zgodnie z  Zawiadomieniem oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi.

  KLASY:

Wyścigi zostaną rozegrane w Klasach T, T2, Tango. Warunkiem jest start minimum 3 jachtów w klasie.

  ZGŁOSZENIA

W dniu 17.09.2022r. w godzinach  9:30 – 10:00 w biurze regat.

  KOMUNIKATY

Komunikaty dla zawodników wywieszane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej.

  ZMIANY W INSTRUKCJ ŻEGLUGI

Podane będą najpóźniej na 30 min. przed startem do wyścigu, którego dotyczą.

  PROGRAM

Planowane jest przeprowadzenie 6 wyścigów, w tym 1 wyścig długodystansowy  „ Memoriał Witka Wasilewskiego”.  Start do pierwszego wyścigu planowany jest ok. godz. 11.30 

  TRASA

Opis tras, startu i mety oraz szkic trasy zostanie podany na odprawie sterników.

  SYGNAŁY

Podział na grupy startowe, kolejność startów oraz flagi sygnałów ostrzeżenia podane zostaną na odprawie sterników oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń KR.

  START

Starty do wyścigów odbywać się będą w systemie 5 minutowym (przepis 26). Jachty dla których sygnał ostrzeżenia nie jest podniesiony mają obowiązek opuścić pole startowe oraz nie przeszkadzać jachtom przygotowującym się do startu.

Wyścig długodystansowy odbędzie się ze wspólnego startu.

 META

Jachty, które ukończą mają obowiązek opuścić strefę linii mety i nie przeszkadzać jachtom będącym w wyścigu. Jacht, który więcej niż jeden raz przekroczy linię mety zaliczone będzie miał miejsce zgodne z ostatnim przejściem mety.

 OGRANICZENIE CZASU

Jeżeli czas pierwszego jachtu w klasie nie przekracza 30 minut przyjmuje się ograniczenie czasu 15 minut.  Jeżeli czas pierwszego jachtu przekroczy 30 minut przyjmuje się limit czasu 20 minut.

W wyścigu długodystansowym limit czasu może zostać wydłużony.

 PROTESTY

Czas składania protestów zostaje zamknięty po upływie 45 minut od zamknięcia linii mety w ostatnim wyścigu  w danym dniu zawodów.  Zestawienie protestów podane będzie na tablicy ogłoszeń KR bezpośrednio po zakończeniu czasu składania protestów. Każdy zawodnik ma obowiązek sprawdzenia czy nie jest stroną lub świadkiem w postępowaniu protestowym.

 PUNKTACJA

Zawody zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu. Przy rozegraniu 4 lub więcej wyścigów wynik najgorszy będzie odrzucony.

 UCZESTNICTWO W WYŚCIGU

Jacht, który wycofa się z wyścigu lub nie będzie startował w wyścigach kolejnych powinien powiadomić o tym Komisję Regatową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku w celu promocji, oraz uzyskania materiałów reklamowych (np. kalendarz). Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników od ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jacht lub zawodnika wynikające z udziału w zawodach.

SG: Jacek Paluszkiewicz