Regaty o Błękitną Wstęgę YKP WARSZAWA

Jadwisin 10 – 11 września 2022r.

Zawiadomienie o regatach


1. Regaty odbędą się 10 – 11 września 2022r. na Zalewie Zegrzyńskim.


2. Organizatorem Regat jest YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA


3. Miejsce regat – Ośrodek YKP WARSZAWA,  Jadwisin


4. Regaty rozegrane będą w klasach: Omega, T, T2, Tango, Sigma i Turystycznej-Amatorskiej zgodnie z Przepisami Regatowymi ŻeglarstwaWorld Sailing2021-2024, przepisami klasowymi, Instrukcją Żeglugi i niniejszym zawiadomieniem.

Klasy niewyszczególnione w zawiadomieniu mogą startować po wcześniejszym zgłoszeniu się do Organizatora.


5. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów.

6. Jacht powinien posiadać ubezpieczenie OC oraz znaki identyfikacyjne na żaglu.


7. Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w tym jeden wyścig długodystansowy
„O błękitną wstęgę YKP WARSZAWA”.

8. Regaty zaliczane są do cyklu Żeglarskiego Grand Prix Warszawy.


10. Zgłoszenia zawodników do regat przyjmowane będą na drukach dostarczonych przez organizatora w dniu 10.09.2022 r. od godz. 9:00 do godz. 10:30.


11. Wpisowe do regat w wysokości 50,00 zł od jachtu oraz 20,00 zł. od osoby.


12. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 10.09.2022r. o godz. 10:45, start do pierwszego wyścigu przewidziany jest na godz. 11:30. Harmonogram wyścigów podany zostanie podczas odprawy sterników. Zakończenie imprezy planowane jest 11.09.2022r. około godz. 15:00– 16:00  (w zależności od ilości przeprowadzonych wyścigów).

13. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za spowodowaną szkodę wynikając z udziału w regatach.

   Sędzia Główny

Instrukcja Żeglugi

  PRZEPISY

Regaty rozegrane będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024, Przepisami Klasowymi i Pomiarowymi jachtów startujących, Zawiadomieniem o regatach oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi.

  KLASY

Regaty zostaną rozegrane w Klasach T, T2, Tango, Omega, Sigma oraz klasą Turystyczną-Amatorską. Warunkiem jest start minimum 3 jachtów w klasie.

  ZGŁOSZENIA

W dniu 10.09.2022r. w godzinach  9:30 – 10:30 w biurze regat.

  KOMUNIKATY

Komunikaty dla zawodników wywieszane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej.

  ZMIANY W INSTRUKCJ ŻEGLUGI

Zmiany w Instrukcji żeglugi zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń KR najpóźniej na 30 min. przed startem do I wyścigu lub bezpośrednio z miejsca pracy KR (nabrzeże YKP) najpóźniej przed sygnałem ostrzeżenia do wyścigu, którego dotyczą (celem zwrócenia uwagi stawiana będzie flaga”L”).

  PROGRAM REGAT

Planowane jest przeprowadzenie 5 wyścigów, w tym 1 wyścig długodystansowy  „ O błękitną wstęgę YKP WARSZAWA”.  Start do pierwszego wyścigu planowany jest ok. godz. 11.30 

  TRASA

Opis tras, startu i mety zostanie podany na odprawie sterników a szkic trasy umieszczony na tablicy ogłoszeń KR.

  ZNAKI KURSOWE

Znaki kursowe stanowić będą boje w kształcie walca w kolorze pomarańczowym.

Linię Start/Meta ograniczać będą dwie boje ustawione między masztem KR (na brzegu) i boją ograniczającą zewnętrzną.

  SYGNAŁY

Podział na grupy startowe, kolejność startów oraz flagi sygnałów ostrzeżenia podane zostaną na odprawie sterników oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń KR.

  START

Starty do wyścigów odbywać się będą w systemie 5 minutowym (zgodnie z przepisem 26). Jachty dla których sygnał ostrzeżenia nie jest podniesiony mają obowiązek opuścić pole startowe oraz nie przeszkadzać jachtom przygotowującym się do startu.

Wyścig długodystansowy odbędzie się ze wspólnego startu.

 META

Jachty, które ukończą mają obowiązek opuścić strefę linii mety i nie przeszkadzać jachtom będącym w wyścigu. Jacht, który więcej niż jeden raz przekroczy linię mety zaliczone będzie miał miejsce zgodne z ostatnim przejściem mety.

 OGRANICZENIE CZASU

Zamknięcie linii mety nastąpi po upływie 20 minut od chwili ukończenia wyścigu przez pierwszy jacht z danej klasy.

W wyścigu długodystansowym limit czasu może zostać wydłużony.

 PROTESTY

Czas składania protestów zostaje zamknięty po upływie 30 minut od zamknięcia linii mety w ostatnim wyścigu  w dniu regat.  Zestawienie protestów podane będzie na tablicy ogłoszeń KR bezpośrednio po zakończeniu czasu składania protestów. Każdy zawodnik ma obowiązek sprawdzenia czy nie jest stroną lub świadkiem

wpostępowaniu protestowym.

 PUNKTACJA

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu. Przy rozegraniu 4 wyścigów wynik najgorszy będzie odrzucony.

 UCZESTNICTWO W WYŚCIGU

Jacht, który wycofa się z wyścigu lub nie będzie startował w wyścigach kolejnych powinien powiadomić o tym Komisję Regatową.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jacht lub zawodnika wynikające z udziału w regatach.

Sędzia Główny